Klachtenprocedure van Caring Brothers

Uiteraard doen wij er alles aan om de zorg zo goed mogelijk en naar uw tevredenheid uit te voeren. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij bieden u daarom drie mogelijkheden om uw klacht bij ons kenbaar te maken.

Melden bij medewerker van Caring Brothers

Als u een klacht heeft kunt u dit direct melden bij één van onze medewerkers. Deze zal de klacht met u bespreken en samen met u naar een oplossing zoeken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u de klacht schriftelijk indienen bij directie van Caring Brothers (via: info@caringbrothers.nl ). Er wordt dan binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u opgenomen. Directie zal met u in gesprek gaan over de klacht met als doel deze binnen 6 weken naar tevredenheid op te lossen.

Vanzelfsprekend heeft u altijd het recht om rechtstreeks contact op te nemen met onze onafhankelijke externe klachtenfunctionaris zonder tussenkomst van Caring Brothers. 

Externe klachtenfunctionaris

Is u klacht onvoldoende opgelost, of duurt de afhandeling van uw klacht langer dan zes weken, dan kunt u de klacht indienen bij de externe klachtenfunctionaris van Caring Brothers. De klachtenfunctionaris zal u advies geven met betrekking tot de indiening van een klacht en kan u eventueel bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is om klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen. Vanzelfsprekend heeft u altijd ook het recht om rechtstreeks uw klacht in te dienen bij de externe klachtencommissie.  
 
U kunt contact opnemen met de externe klachtenfunctionaris van Caring Brothers via info@klachtenportaalzorg.nl of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in. 

Geschilleninstantie

Lost een gesprek met de klachtenfunctionaris het probleem niet op? Dan kúnt u ervoor kiezen om het geschil voor te leggen aan geschilleninstantie Klachtenportaal Zorg. Geschilleninstantie Klachtenportaal Zorg voorziet in een onafhankelijke geschillencommissie die geschillen behandelt van cliënten (en hun naasten) over de zorg van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen die zijn aangesloten bij geschilleninstantie Klachtenportaal Zorg.